Vilkår og betingelser for bruk

Xavier Valverde / Sounds & Poems

Vilkår og betingelser for bruk

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen / Partene

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Selger er Musikk Xavier Valverde Rivera (org. no.929 163 729) / [email protected] / og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Bestilling

Når du har fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til din e-postadresse. I bekreftelsen finner du informasjon om produkt(er), pris, fakturering og leveringsadresse.

Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen, skal du kontakte oss umiddelbart via e-post til: [email protected]  

3. Levering

Våre normale leveransetider er 10-15 dager. 

Ved forsinket leveranse, (uten at vi har opplyst om lengre leveransetid) vennligst kontakt oss på e-post: [email protected]

4.  Priser

Alle priser i butikken er oppgitt i NOK ink. MVA

Vi forbeholder oss retten til å endre/justere priser forårsaket av prisendringer fra leverandør, feiltrykk i prislisten og feil priser p.g.a. gal informasjon.

5.  Angrerett

Når du kjøper varer på internett har du som kunde 14 dager angrerett som gjelder fra det tidspunktet du har mottatt vare du har bestilt.

5.1 Når du bruker angreretten din:

Du må informere oss at du angrer. Beskjeden skal sendes via e-post til [email protected] i e-posten må navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer samt hvilke produkt(er) returen gjelder for stå tydelig og klart.

Du bør returnere produktene til oss umiddelbart og innen angreretten går ut (lagstiftad 14 dager).

Du er ansvarlig for returfrakt, levering og tilstand på produktene ved retur, produktene bør derfor sendes godt pakket inn og i originalemballasje.

På refusjonsbeløpet forbeholder vi oss retten til å trekke en sum som tilsvarer verdifallet sammenlignet med den opprinnelige verdien til produktet for brukt eller skadet produkt.

5.2 Angreretten gjelder ikke for:

- Produkter som er forseglet av helsemessige- eller hygieniske årsaker, og der forseglingen er blitt brutt av deg.

- Produkter av karakter forseglet lyd eller bildeopptak og hvor forseglingen er blitt brutt av deg.

- Skreddersydd produkt som er spesialtilpasset for deg eller som har tydelig personlig preg etter dine ønsker. - Tjenester som er fullført og hvor du eksplisitt har samtykket til at tjenesten blir utført uten angrerett.

- Varer som raskt kan bli dårligere, eksempelvis mat.

- Løsnummer av aviser eller magasiner.

For mer om angrerettloven, se her.

6.  Reklamasjon og klager

Alle produkter inspiseres før levering. Skulle produktet allikevel være skadet eller feilaktig sendt når det ankommer påtar vi oss i samsvar med gjeldende lovverk å rette opp feilen uten omkostninger.

Du må alltid kontakte oss for godkjenning før du returnerer en mangelfull vare.

Klagen skal sendes umiddelbart etter at mangelen er oppdaget.

6.1   Hvordan du går fram ved reklamasjon

Eventuelle feil og mangler skal alltid rapporteres til [email protected] der du oppgir navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer og beskrivelse av feilen.

Hvis vi ikke klarer å rette opp feilen eller levere lignende produkt refunderer vi deg for det mangelfulle produktet i samsvar med gjeldende lovverk. Vi står for returfrakten for godkjente klager.

Vi forbeholder oss retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er skadet, er mangelfull eller lignende i samsvar med gjeldende lovverk. Ved reklamasjon følger vi norsk lov. Les mer her.

7.  Ansvarsbegrensning

Vi tar ikke ansvar for indirekte skader som kan oppstå p.g.a. produktet.

Vi tar ikke ansvar for forsinkelser/feil på grunn av omstendigheter utenfor selskapets kontroll (Force Majeure). Disse omstendighetene kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndighetsvedtak, redusert eller manglende levering fra leverandøren.

Videre påtas det ikke noe ansvar for endringer i produkter/produktegenskaper som er endret av respektive leverandør og/eller andre faktorer utenfor vår kontroll.

8.  Produktinformasjon

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil i nettbutikken samt utsolgte produkter ved bestillingstidspunkt. Vi garanterer ikke at bildene gjenspeiler det nøyaktige utseendet til produktene da en viss fargeforskjell kan forekomme avhengig av skjerm, fotokvalitet og oppløsning. Vi gjør alltid vårt beste for å eksponere produktene så nøyaktig som mulig.

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

12.  Informasjon om informasjonskapsler (Cookies)

I henhold til loven om elektronisk informasjon må besøkende på et nettsted bli opplyst om at cookies brukes. Informasjonen i cookie kan brukes til å spore brukerens surfing. Cookie er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å bli lagret på datamaskinen din for å gi tilgang til forskjellige funksjoner. Du kan stille inn nettleseren din til å automatisk nekte cookies. Mer informasjon om cookies finner du her.

13.  Personopplysninger / Personvernerklæring

Introduksjon

Musikk Xavier Valverde Rivera (org. no.929 163 729) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter vår nettside: www.xaviervalverde.com

​Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre nettsider.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

Samtykke

​For å kunne gjennomføre kjøp på våre nettsider er det nødvendig at du gir oss ditt navn, adresse, mobilnummer og e-post. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi behandle ordre fra deg.​

Ved å bruke tjenester på våre nettsider, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.​

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg. 

All informasjon vedrørende din ordre er vi pålagt å oppbevare i i henhold til lov om regnskapsføring, avgifts håndtering og for eventuell garanti- og returhåndtering. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

Hvis barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.​

Behandlingsansvarlig

​Musikk Xavier Valverde Rivera er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

​Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering. Ved å benytte deg av våre tjenester på våre nettsider og handle i vår nettbutikk, vil vi kunne behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

Adresse

Brukernavn

E-postadresse

Firmanavn

Informasjon om din bruk av Våre Nettsider, eksempelvis din søkehistorikk, hvilke undersider som besøkes

Enhetstyper

Informasjon om kontaktperson

IP-adresser

Kjøps- og betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer.

Kommentarer og aktivitetslogg fra vår live chat

Kommentarer og aktivitetslogg fra vår blogg

Mailsporing

Navn

Nettleserinnstillinger

Operativsystem

Passord (kryptert for oss) for innlogging på din konto hos oss

Telefonnummer

Trafikkdata

Formålet og innhenting av informasjonen:

​Vi behandler personopplysninger som du avgir via skjemaer på våre nettsider, eksempelvis:

​Kontaktskjema eller påmelding til vårt nyhetsbrev

Nedlasting av f.eks. e-bok, guide, maler e.l.

Kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider

Kommentarfelt

 Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg behandles konfidensielt.

​Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester og benytte våre nettsider.

​Personopplysninger som vi mottar direkte fra deg eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) benytte for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av tjenester og nettsidene samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

​Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av tjenester og nettsidene på en best mulig måte.

​Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og produkter, vil vi behandle dine personopplysninger for å:​

Sende varer til din adresse

Gi tilgang til våre produkter og tjenester

Sende ut relevant informasjon

Håndtere kundeservice 

Tilby deg gratis tips, e-bøker, guider m.m.

Gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.

Slik innhentes og lagres informasjonen:

Informasjon innhentes gjennom skjema på våre nettsider. Dette lagres i vårt CRM-system i Shopify, som er systemene vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedskommunikasjonen.

​Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.​

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

​Slik kan du slette dine personopplysninger:​

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss [email protected]

​Utlevering av informasjon til tredjepart?

​Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, med unntak av våre underleverandører for:

Betalingsløsninger: stripe, visa, paypal, apple pay …

Fraktavtaler: bring, posten, postnord.

Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av oss og vil kun bruke disse med det formål å yte slike tjenester til oss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger det formål.

​Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.​

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

​Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

​Tredjepartslinker​

Av og til, etter vår skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på våre nettsider. Vi kan også ha lenker på våre nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

Sikkerhet

​Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

​Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

​Alle betalingstransaksjoner behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Overføring av personopplysninger til utlandet​

Dine personopplysninger kan overføres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Informasjonskapsler (Cookies) 

Informasjonskapsler brukes til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget og kjøpsopplevelsen din blir mer tilpasset deg og dine vaner.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere. Disse informasjonskapslene er det ikke mulig å velge bort, og vårt behandlingsgrunnlag for dette er nødvendig for formål knyttet til brukernes interesser. 

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes og hvilke søkeord som brukes i søkefunksjonen på nettsiden. 

Du kan velge å ikke akseptere disse tredjeparts informasjonskapsler. Se nettleserens sider for innstillinger av personvern og sikkerhet. Hvis du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på nettsiden/nettbutikken slutte å fungere.

Cookies og pixels for markedsføring

For å sørge for at vår markedsføring oppleves mer relevant og verdifull bruker vi cookies og piksler dersom du gir ditt samtykke for dette.

Dette gjør at vi kan spore hvilke annonser du har sett, hvilke produkter du har vist interesse for osv.

På den måten kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser som passer for deg.

Pixel er en liten kode på vår nettside som gir oss mulighet til å tilpasse ekstern annonseringen mot kundegrupper basert på deres interesser internt på vår nettside. Vi ber alltid om samtykke fra deg for bruk av pixel.

Dine rettigheter

Du som bruker av våre nettsider har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

​Endringer i personvernerklæringen

Det kan skje endringer i denne personvernerklæringen. Da vil det bli lagt ut en revidert versjon på samme nettside, med dato for revisjon. Ved større endringer vil vi varsle deg via selskapets offisielle kanaler eller til deg direkte. 

Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. 

Kontaktinformasjon

​Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på [email protected]

14.  Endringer i de generelle vilkår og betingelser

Vi forbeholder oss retten til når som helst gjøre endringer i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli lagt ut online i nettbutikken. De endrede vilkårene anses som akseptert i forbindelse med bestillinger eller besøk på nettstedet.

15.  Tvist og valg av lov

Ved tilfeller tvist ikke kan løses mellom selskapet og kunden kan du som kunde henvende deg til Forbrukerrådet. For innbyggere i et annet EU/EØS-land enn Norge kan klager sendes online via Forbruker Europa sin side.

Ved tvist følger vi avgjørelser fra Forbrukerrådet eller korresponderende tvistemålsorgan.

Tvister om tolkning eller anvendelse av disse generelle vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk rett og lov.